W naszej szybko zmieniającej się rzeczywistości ludzie często poruszają się miedzy sobą, rozmawiają z sobą, ale tak naprawdę nie nawiązują z sobą prawdziwego kontaktu. Taki sposób funkcjonowania jest destrukcyjny nie tylko dla jednostki, ale również dla organizacji, w której ta jednostka pracuje i całej społeczności, której ta jednostka jest częścią. Specjaliści, organizacje i firmy komercyjne zauważyły, że to prowadzi do zaniku umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych, co przyczynia się w konsekwencji do poważnych problemów jednostki i całych organizacji.

Odpowiedzią na te problemy jednostki i organizacji skupiających grupy ludzi było przygotowanie różnego rodzaju form treningu grupowego, który rozwiązywał problemy natury osobistej, rozwijał umiejętności interpersonalne, intrapersonalne poruszał tematy edukacyjne i zawodowe. Treningi zapewniają lepsze funkcjonowanie na poziomie interpersonalnym i intrapersonalnym. Nastawione są na rozwój, zmianę wzorców myślenia, odczuwania i postępowania.

Trening grupowy jest formą edukacji i rozwoju umiejętności psychologicznych poprzez doświadczanie procesów grupowych i interakcję z innymi członkami grupy. Jest to jedyna w swoim rodzaju forma doświadczenia, które odbywa się w warunkach szkoleniowych i jest kierowana przez wyspecjalizowanego w prowadzeniu grup trenera.

 

Poniżej podaję treningi, które proponujemy z krótkim opisem:

1.  Trening nastawiony na rozwiązanie problemów doraźnych

Na treningu zajmujemy się problemami uświadamianymi, trening nie jest nastawiony na zmianę osobowości, lecz na rozwiązywanie określonych problemów doraźnych. 

Kierunek pracy grupy wyznaczają często jej uczestnicy, którzy są ludźmi sprawnie funkcjonującymi, a których problemy związane są z zadaniami, jakie pełnią w życiu lub z poszukiwaniem sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Trening taki cechuje ukierunkowanie na rozwój, głównie na odkrywanie wewnętrznych źródeł siły jednostki i na konstruktywne pokonywanie barier, które przeszkadzają w optymalnym rozwoju. Uczestnicy treningu wzbogacają swoje umiejętności interpersonalne dzięki którym mogą lepiej radzić sobie z trudnymi problemami, zarówno bieżącymi, jak i przyszłymi. Grupa w treningu dostarcza wsparcia i bodźców do rzetelnej samoanalizy. Tego rodzaju trening koncentruje sią zazwyczaj wokół określonych problemów natury osobistej, tematach o charakterze edukacyjnym, społecznym lub zawodowym.

 

Treningi te organizowane są często przez:

- szkoły

- poradnie specjalistyczne

- organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym

2.  Trening rozwoju osobistego

 

Trening ten jest nastawiony na rozwój i na eksplorację problemów osobistych, z którymi boryka się większość ludzi w różnych okresach życia. Chodzi tu zarówno o wsparcie, jak i o wyzwania, umożliwiające, umożliwiające uczestnikom treningu uczciwa samoocenę i określenie konkretnych sposobów zmiany wzorców myślenia, odczuwania i postępowania.

Cele treningu rozwoju osobistego:

- pomaganie ludziom w rozwijaniu bardziej pozytywnych postaw i lepszych umiejętności interpersonalnych

- wykorzystywanie oddziaływania przez grupę jako sposobu ułatwiania zmian osobowości

- pomaganie uczestnikom w przenoszeniu nowo nabytych w grupie umiejętności i zachowań na sytuacje życia codziennego.

 

3.  Trening wrażliwości

 

Trening nastawiony na rozwój umiejętności w zakresie kontaktów, są to umiejętności niezbędne przy skutecznym funkcjonowaniu w instytucjach i w biznesie. W treningu tym główny nacisk kładzie się na kształcenie poprzez nabywanie doświadczenia w środowisku, w którym nieustannie dokonuje się rozmaitych eksperymentów, analizuje dane, wprowadza nowe pomysły, podejmuje decyzje i rozwiązuje problemy. Grupy, które przechodzą trening wrażliwości są często grupami zadaniowymi ukierunkowane na określone problemy organizacyjne, np. na to jak przywództwo może być bardziej rozłożone na wiele osób w zespole czy też co umożliwia pracownikom bardziej twórcze funkcjonowanie.

 

4.  Trening skoncentrowany na określonym problemie

 

Coraz częściej tym treningiem zainteresowane są szkoły oraz poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Celem zajęć jest wyraźne uświadomienie uczestnikom pewnych problemów życiowych oraz dostarczenie im narzędzi do radzenia sobie z nimi. Sesje trwają zazwyczaj trwają dwie godziny i odbywają się raz w tygodniu przez okres 4-15 tygodni. W zależności od sytuacji sesje mogą być skrócone do 30-45 minut, zwłaszcza gdy uczestnikami są dzieci lub dorośli o ograniczonej zdolności do skupienia uwagi. W pracy wykorzystujemy rozmaite ustrukturalizowane ćwiczenia, lektury, prace domowe i zadania.

Poniżej podaję tematy jakimi zajmujemy się na tym treningu:

- jak radzić sobie ze stresem

- zachowania asertywne

- zaburzenia odżywiania (bulimia i anoreksja)

- kobiety wobec przemocy

- jak być dzieckiem alkoholika

- nabywanie różnych umiejętności życiowych

- funkcjonowania w związkach i wychodzenie ze związków

- przezwyciężanie perfekcjonizmu

- pomaganie ofiarom kazirodztwa

 

5.  Trening interpersonalny

 

Metoda pracy opierająca się na doświadczeniu różnych sytuacji uczestników treningu. Trening w bezpiecznym otoczeniu pozwala uczestnikom lepiej poznać siebie i badać swoje zachowania w konkretnych sytuacjach. Trening umożliwia rozwój szeroko pojętych kompetencji takich jak: komunikacja, wyrażanie emocji czy funkcjonowanie w grupie. Trening interpersonalny opiera się na procesie grupowych, a trener prowadzący tak prowadzi grupę, by przeszła ona przez wszystkie fazy procesu, tak by rozwinęła się a uczestnicy wypracowali bardziej dojrzałe formy funkcjonowania w grupie.

Trening interpersonalny przeznaczony jest dla:

- Managerów i Kierowników

Dzięki treningowi uczą się lepiej zarządzać zespołami, zaczynają rozumieć zachowania i motywacje podwładnych pracowników. Po treningu zaczynają również trafnie dobierać też interwencje i techniki w pracy z grupami w kontekście sytuacji grupowych. Dzięki temu komunikacja może przebiegać o wiele łatwiej, a wzorce zachowań nie determinują już relacji. Zrozumienie i umiejętność rozwiązywania konfliktów po treningu sprawia, że praca jest o wiele efektywniejsza i bardziej satysfakcjonująca.

- Pracowników pomocy społecznej, pedagodagogów i specjalistów pracujących w służbie zdrowia

Praca pomagaczy dość znacząco obciąża osobowość specjalistów, dlatego warto by korzystali oni z treningów interpersonalnych. Dzięki nim specjaliści lepiej radzą sobie ze swoimi emocjami i bardziej rozumieją emocjonalne potrzeby swoich klientów. W pracy specjalistycznej dzięki treningowi reagują bardziej adekwatnie na zachowanie klientów. Specjaliście dzięki treningowi rozumieją motywacje innych ludzi/swoich klientów dzięki czemu ich praca przynosi lepsze efekty.

- Psychologów i studentów psychologii

Trening interpersonalny stanowi dla tych specjalistów element uzupełnienia wiedzy zawodowej. Dzięki niemy specjaliści mogą doświadczyć osobiście mechanizmów kierujących ludźmi we wzajemnych interakcjach. Trening umożliwia przyglądniecie się swoim zachowaniom w grupie. Dzięki treningowi specjaliści uczą się jak kontrolować i modelować swoje zachowania w trakcie pracy z klientem. Specjaliści mogą nowo zdobyte umiejętności wykorzystać w różnych sferach działalności zawodowej, pomocne są zarówno w biznesie w dziale HR, gdzie trzeba dostosować ścieżkę kariery do potencjału pracownika jak i w pracy z dziećmi w szkole czy placówce wychowawczej, gdzie trzeba dostosować się do możliwości rozwojowych dziecka. Trening interpersonalny pogłębia empatię, która jest niezbędna w profesjonalnej pracy psychologa.

- Osób pragnących rozwinąć swoją osobowość

Trening interpersonalny umożliwia takim osobom pogłębić wiedzę na temat człowieka i poprawić kontakt z innymi ludźmi. Dzięki treningowi ludzie zaczynają rozumieć innych, a dzięki temu poprawiają się relacje z szefem, partnerem i dziećmi. Kontakt emocjonalny z sobą i innymi sprawia, że człowiek odczuwa większą satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego.

 

6.  Trening grup zadaniowych

Trening koncentruje się na wyrobieniu wśród uczestników umiejętności, których im brakuje. Trening ma zadanie usprawnienie funkcjonowania uczestników w rejonach, które wymagają rozwinięcia kompetencji. Najczęściej mówimy tu o umiejętnościach związanych z relacjami z innymi, głównie współpracownikami. Trening przeznaczony jest głównie do biznesu i różnych instytucji, w których relacje budowane są w oparciu o wysokie kompetencje psychospołeczne.

Umiejętności psychospołeczne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biznesów i innych instytucji, gdyż stawiają one przed pracownikami wiele zadań. Te zadania wiążą się z eksperymentowaniem z nowymi metodami, analizowaniem efektów działań, wprowadzaniem nowych pomysłów, podejmowaniem decyzji i rozwiazywaniu różnych problemów.

Zadania w grupie określają problemy organizacyjne np. jak pracownicy mogą być bardziej kreatywni w swojej pracy czy też jak budować relacje partnerskie lub też jak stworzyć klimat do budowania większej ilości liderów.

Głównym celem treningu dla grup zadaniowych jest rozwój całej grupy, tak by mogła ona sprostać zadaniom określonym przez problemy organizacyjne. Trening ma pomóc grupie osiągnąć cel jakim jest sprostanie zadaniu tzn. grupa będzie potrafić budować relacje partnerskie, czy też być bardziej kreatywna w pracy czy też stworzyć klimat do pojawiania się liderów.

7.  Trening poszerzania świadomości

Trening ten umożliwia uczestnikom poszerzenie samoświadomości oraz świadomości tego, co na zewnątrz. Dzięki interakcjom z innymi uczestnikami ludzie doświadczają nowych sytuacji co pomaga im pokonać wewnętrzne bariery i ograniczenia. Informacje zwrotne otrzymywane od uczestników i trenera prowadzącego pozwalają zbudować rzeczywisty obraz siebie. Wsparcie grupy zachęca do tego, by pokonać swoje wewnętrzne bariery i próbować innym form wyrażania siebie.

Trening poszerzania świadomości sprawia, że uczestnicy stają się bardziej osadzeni w rzeczywistości. Dzięki temu w sytuacjach życiowych dokonują bardziej świadomych wyborów. Bycie świadomym oznacza zmianę jakościową życia, gdzie pozytywne myślenie rzeczywiście przekłada się na efekty, a nie buduje iluzji.

Trening poszerzania świadomości przeznaczony jest dla tych wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i odnosić sukcesy zarówno w życiu osobistym jak i zawodowych. Sprawdza się więc on równie dobrze w biznesie jak i placówkach pomocowych. Bez względu czy zamawiany jest przez instytucję czy klient zamawia go dla siebie sam indywidualnie sprawia, że ludzie dzięki niemu widzą o wiele więcej możliwości. Są również świadomi problemów i przeszkód, które mogą się pojawić i raczej się pojawią na drodze. Doświadczenie treningu, które dało im możliwość skonfrontowania siebie prawdziwego z innymi uczestnikami i trenerem, daje przekonanie, że poradzi sobie również w różnych sytuacjach życiowych.

Grupa jest mała społecznością, która niczym w laboratorium daje możliwość poeksperymentowania i sprawdzenia nowych sposobów działania, zachowania. W tym sensie trening jest taką małą szkołą życia, która przygotowuje do zmierzenia się do zmierzenia się z różnymi sytuacjami życiowymi. Większa świadomość daje pewność i osadzenie osobowości w rzeczywistości, w której człowiek potrafi się poruszać.

Trening poszerzania świadomości pomaga uczestnikom dokonywać zmian. Dobrych zmian w swoim życiu zawodowym i osobistym. Zmian, które były poza ich możliwościami, gdyż często były uczestnicy nie są świadomi swoich potrzeb, tego jak ich zachowanie wpływa na innych. Ludzie często nie dostrzegają swoich wewnętrznych barier i wzorców zachowań oraz tego, że na zewnątrz istnieją również bariery. Trening pomaga im to wszystko zobaczyć, tak by mogli pokonać te bariery i dokonać zmian.

8. Treningi dla dzieci

Treningi dla dzieci tworzone są z myślą o dzieciach mających problemy wynikające z sytuacji rodzinnych lub szkolnych. Dzięki treningom dzieci w coraz większym stopniu dzielą się uczuciami i dają sobie zadziwiająco dużo wsparcia.

Jakie są cele prowadzenia treningów dla dzieci?

- pomóc dzieciom w nazywaniu, uzewnętrznianiu i zrozumieniu uczuć wiążących się z przeżywanymi problemami

- pomóc dzieciom w zrozumieniu, że nie są wyjątkiem i że nie muszą samotnie przeżywać swych problemów i uczuć

- stworzenie okazji do nauczenia się radzenia sobie z napotykanymi problemami i do dzielenia się z innymi dziećmi, własnymi skutecznymi sposobami postępowania

- pomoc dzieciom w nabyciu bardziej realistycznych poglądów na temat problemów, które doświadczają oraz w zbliżeniu się do głębszej akceptacji sienie samego.

Jakie są rezultaty treningu dla dzieci?

Dzieci są w stanie zapamiętać tematy i problemy omawiane na treningu, a następnie korzystać z nich w czasie pracy indywidualnej. Pomiędzy dziećmi uczestniczącymi w treningu tworzą się więzi, które wykraczają poza pracę grupy. Rozwija się wiele przyjaźni, trwających długo potem. Dzieci wyrażają troskę o innych uczestników grupy i są skłonne pomagać sobie nawzajem.

Reakcje rodziców są pozytywne. Coraz więcej z nich postrzega specjalistów pracujących z dziećmi jako ważne osoby mogące pomóc w rozwiązywaniu trudnych problemów i sytuacji życia rodzinnego.

8.  Treningi dla młodzieży

Treningi dla młodzieży przeznaczone są dla uczniów, których rodziny dotknął problem alkoholowy, problem z używaniem narkotyków, problem przemocy oraz inne problemy.

Jak to wygląda w praktyce?

Liczebność grup ograniczona jest do 10 uczestników w wieku 16-18 lat lub w wieku 14-16 lat. Sesja trwa jedna godzinę lekcyjną czyli 45 min i odbywa się raz w tygodniu.

Jakie są cele treningu dla młodzieży?

- dowiedzieć się w jaki sposób problem, który jest tematem treningu wpływa na całą rodzinę

- poznać alternatywne sposoby funkcjonowania

- nauczyć się mówić o swych uczuciach i zrozumieć, kiedy może to być pomocne, a kiedy raniące

- spotkać ludzi, którzy mieli podobne doświadczenia

- stworzyć bezpieczne miejsce, w którym można nauczyć się jak radzić sobie z problemem

- dowiedzieć się jakie zachowania wiążą się z konkretnymi problemami

- dowiedzieć się czegoś więcej o problemie

- dowiedzieć się jakie możliwości pomocy istnieją w lokalnej społeczności

Jakie są rezultaty treningu dla młodzieży?

Młodzi ludzie poprzez trening uzyskują potrzebne wsparcie ze strony rówieśników, przeżywają umacniające doświadczenia i uczucia oraz ugruntowują pozytywne przekonania. Wymieniają praktyczne i potrzebne w tym czasie sugestie, mają również okazję do doświadczenia bliskości i zaufania w grupie.

Rodzice uczniów uczestniczących w programie okazują na ogół swoje poparcie. Nauczyciele współpracują z nimi informując o postępach w nauce członków grup. Również oni są sprzymierzeńcami trenera prowadzącego. Do pozytywnych wyników przyczynia się również wsparcie władz administracyjnych szkół i urzędów.

9.  Treningi dla grup łączonych ( osoby dorosłe i młodzież szkolna )

Treningi grup łączonych mają następujące założeni a:

- osoby starsze mogą podtrzymać żywotność i zwiększyć energię

- osoby starsze mogą przekazać swoją mądrość i doświadczenie młodym pokoleniom

- młodzież potrzebuje kontaktu ze starszymi, aby nabywać wiedzy o świecie

- osoby starsze stanowią dla młodzieży „żywy podręcznik historii”

- istnieje potrzeba zbliżeń pokoleniowych, aby mogła nastąpić wymiana: mądrości cechującej starszych i żywotności cechującej młodszych

- starsi zyskują przeświadczenie, że ich wkład w życie społeczne będzie trwał dłużej niż ich życie biologiczne

- młodzież ma potrzebę czerpania wzorców od osób starszych, aby móc kształtować swój system wartości

- młodzi i starsi czerpią korzyści z wzajemnego kontaktu nie tylko dzięki dzielącym ich różnicom, ale także dzięki podobieństwom, jakie mogą w sobie dostrzec

- kontakt z ludźmi starszymi przygotowuje młodzież do wieku dojrzałego pomagając kształtować realistyczne oczekiwania wobec życia

Jakie rezultaty osiągają uczestnicy dzięki treningowi?

Uczestnicy pozbywają się uprzedzeń wobec siebie, przestają wydawać negatywne sądy. U starszych zwiększa się poczucie wartości ( poczucie mentorstwa ). Młodzi i starsi przełamują rutynę swojego życia wzbogacając je o doświadczenia nieznane dotąd.

 

Jeżeli chcesz uzyskać jeszcze więcej informacji, złożyć zamówienie lub chcesz dopytać o coś, co jest dla ciebie niejasne zadzwoń lub napisz:

 

Telefon – 698667797

Email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.